Privacy beleid

Privacy beleid.

Wie ben ik?

“HJD@dvies” is een eenmansonderneming met meer dan 15 jaar ervaring als intermediair voor bedrijven en particulieren. Het is een kleine regionale onderneming zonder personeel wat zijn kracht vindt in een direct contact met de klant, “face to face”.

Mijn contactgegevens zijn:

naam: Bert van Dijk
adres: Wilderbeekstraat 26, 5931KW,  Tegelen.
telefoon: 077 373 32 33  mobiel: 0653 643 955
e-mail: info@hjdadvies.nl
website: www.hjdadvies.nl
kvk-nummer: 14105291

Waarom dit privacy beleid ?

“HJD@dvies” is ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ik wil o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die ik verwerk, en de doelen voor verwerking, met wie ik gegevens deel en welke rechten u heeft.

In dit privacy beleid informeer ik u hierover.

“HJD@dvies” stelt bij de uitvoering van haar diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In het kader van de gegevens die ik van u als opdrachtgever ontvang ben ik volgens de wet daarom “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Al uw persoonsgegevens zijn verzameld op één PC zonder netwerkaansluiting.

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u een dienst of product bij mij afneemt, vraag ik om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan mij. Als u een relatie van mij bent kan ik u in bepaalde gevallen ook rechtstreeks vragen om persoonsgegevens te verstrekken zover die bij mij nog ontbreken. Welke gegevens ik van u verwerk is afhankelijk van het contact dat ik met u heb:

● Als u informatie bij mij opvraagt, vraag ik u uw contactgegevens op te geven zodat ik de informatie aan u kunnen sturen.

● Als u een relatie wordt bij mij, heb ik in ieder geval uw contactgegevens (naam,adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig.

Deze gegevens gebruik ik voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met u heb.

● Uw gegevens worden verwerkt door HJD@dvies

Wij willen u graag assisteren bij het maken van de beste keuze voor uw situatie.

HJD@dvies maakt dit zo eenvoudig mogelijk. Wij streven naar het meest complete aanbod. Ieder mens kan zo zijn eigen wens hebben bij het inwinnen van informatie of advies.

Financiële gegevens

HJD@dvies voert, als tussenpersoon, geen directe financiële administratie met u als klant.

Gegevens over uw contact met mij.

Wanneer u mij een vraag stelt of wanneer u een klacht bij mij indient, verwerk ik de gegevens van deze vraag of klacht. Uw klacht neem ik op in mij klachtenadministratie en worden over het algemeen direct behandeld met de desbetreffende partijen.

Hoe kom ik aan uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijg ik de gegevens rechtstreeks van u. Ik kan ook gegevens ontvangen en verwerken van andere partijen zoals de KvK. Ik leg in ons klantenregister vast van welke bronnen ik gegevens heb ontvangen als deze bronnen bij mij bekend zijn. ik informeer u zoveel mogelijk over de bronnen waar ik de gegevens van heb ontvangen.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens met de volgende doelen:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening

ik gebruik persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en overeenkomsten na te komen.

Interne en externe systemen

Ik gebruik persoonsgegevens uitsluitend in mijn intern systeem en systemen die van belang zijn voor de aanvraag van producten en diensten.

Marketingactiviteiten

Ik houd u graag op de hoogte over mijn diensten. Via e-mails, de website en sociale media kan ik u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Wilt u deze informatie liever niet ontvangen? Dan kunt u zich via een ontvangen bericht afmelden.

Verbeteren en innoveren

Opsporen van fraude en misbruik

Ik kan persoonsgegevens verwerken bij de opsporing van fraude en misbruik van mijn

systemen. Bij oneigenlijk gebruik van mijn internet kan ik persoonsgegevens vastleggen.

Op welke rechtsgrond verwerk ik persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als ik daar een wettelijke grondslag voor heb. Ik hanteer de volgende grondslagen:

● De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

● De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.

● De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hierbij maken ik een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van mij of van

een derde en uw belang.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens en heb technische en organisatorische

maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om de website en IT-systeem veilig te gebruiken om misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Leveranciers van software en IT-systemen beloven en/of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang ik gegevens mag of moet bewaren. In andere ander geval heb ik zelf bepaald hoe lang ik uw gegevens nodig hebben.

Met wie deel ik persoonsgegevens?

Ik deel persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor mijn bedrijfsvoering. Ik deel persoonsgegevens met:

● De overheid als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, Politie en Justitie of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

● Bedrijven die ik inschakel om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met

mijn dienstverlening.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van mij uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van mij kunt uitoefenen leest u hieronder.

Gegevens inzien of verbeteren

U heeft het recht om mij te vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt bij mij hiervoor een verzoek tot inzage of correctie sturen via bovenstaande contactgegevens:

Ik kan u controlevragen stellen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren. Binnen 15 dagen ontvangt u een reactie van mij.

Identiteitsbewijs

Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en

Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Ik raad u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.

Gebruik voor het gemak de app van de rijksoverheid om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsb

ewijs

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die ik van u heb te laten wissen. Dit is het geval indien:

● de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

● u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt;

● uw persoonsgegevens door mij onrechtmatig zijn verwerkt;

● ik wettelijk verplicht ben om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Als ik niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren ik u over de redenen waarom ik niet aan uw verzoek zal voldoen.

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat ik uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerk of dat de door mij

verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door mij mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan mij heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u via mij heeft gesloten. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die ik van u zelf heb ontvangen en de overeenkomst die via mij is gesloten met derden.

Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zal ik uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Afmelden voor aanbiedingen

Ik kan u benaderen voor aanbiedingen. U heeft het recht om u hier voor af te melden.

Aanpassing privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Ik kan deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Ik doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in mijn bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Ik raad u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan mijn websites. Ik zal u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over uw privacy?

Dan kunt u contact met mij opnemen.

Ook kunt u altijd uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 30 december 2019

Print Friendly, PDF & Email